Frågor och svar

Här ges svar på vanliga frågor. (Klicka på en fråga för att
se svaret.)

Vad är dioxiner och PCB? »
Dioxiner bildas vid bland annat tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser till exempel sopförbränning. PCB är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan den förbjöds på 1970-talet. Bland annat användes PCB i transformatorer, fogmassor i hus och i färger.
Hur farligt är dioxiner och PCB? »
Studier av befolkningsgrupper, som exponerats för mycket stora mängder dioxiner och PCB vid katastrofer och olyckor, visar att föroreningarna kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystement, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena kan också påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem och orsaka cancer. I höga doser kan dioxin även orsaka så kallad klorakne, en långvarig akneliknande hudinflammation i ansiktet.
Hur får feta fiskar i sig dioxiner och PCB? »
Dessa gifter lagras i biomassan som fiskarna i sin tur äter. Dessa gifter är fettlösliga och lagras i fet fisk och hos människan.
Vilken fisk innehåller höga halter av dioxiner och PCB? »
Fet fisk från hela Östersjön – från Skånes sydkust till norra Bottenviken: Sill/Strömming, vildfångad lax och öring. Vänern och Vättern: Vildfångad lax och öring Vänern: Sik Vättern: Sik, Röding
Varför rekommenderas barn och unga kvinnor att äta fisk med höga halter av dioxiner och PCB högst 2-3 gånger per år medan unga män får äta samma fisk en gång i veckan? »
Det beror på att dessa gifter lagras i kroppen under mycket lång tid. Barn är dessutom känsligare för dessa ämnen än vuxna. När en kvinna blir gravid överförs ämnena till fostret via moderkakan och senare till barnet via bröstmjölken.
Finns dioxiner och PCB i andra livsmedel? »
Ja, de finns även i animaliska produkter som mejeriprodukter, ägg och kött, men halterna är betydligt lägre om man jämför med halterna i denna typ av fisk.
Hur är det med andra fiskar från Östersjön, till exempel torsk? »
Dioxiner och PCB lagras endast i fet fisk – andra fiskar innehåller låga halter av dioxiner och PCB och går bra att äta.
Fjällröding och öring från andra insjöar än Vänern och Vättern – går de att äta som vanligt? »
Ja, de har låga halter av dioxiner och PCB och går bra att äta.
Är sill på burk, markrill eller matjessill på konservburk säker? »
Ja, det är dessa fiskar kommer från områden med låga halter av dioxiner och PCB.
Är surströmmingen säker? »
Surströmming tillverkas ofta av strömming som fiskas i områden med höga halter av dioxiner och PCB. För surströmming gäller samma rekommendationer som för strömming fångad från samma områden. Barn och kvinnor i barnafödande ålder 2-3 gånger per år och andra högst 1 gång i veckan.
Är fiskrommen lika farlig som fisken från Östersjön, Vänern och Vättern? »
Rom från siklöja går bra att äta, men sikrom och laxrom innehåller dioxiner och PCB om fisken kommer från områden med höga halter av dessa ämnen. Sikrom som säljs i livsmedelsbutiker kommer vanligen från områden med låga halter av dioxiner och PCB.
Hur kan man säga att fisk är nyttigt när det finns så mycket onyttigt i den? »
Fisk är nyttigt och innehåller mycket D-vitamin, jod och selen. Det är ämnen som många svenskar idag får för lite av. Fet fisk, som lax, sill och makrill innehåller också de särskilda omega 3 –fetterna DHA och EPA, som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Det är endast vissa fiskar under vissa perioder av livet som man ska vara försiktig med.
Min tonårsdotter har ätit lax en gång i veckan det senaste året, är det farligt? »
Det mesta av laxen som säljs i livsmedelsbutiker är odlad eller fångad i Atlanten eller Stilla havet. Den innehåller låga halter av miljögifter. Om hon har ätit vildfångad lax från Östersjön oftare än våra rekommendationer, behöver inte heller vara farligt om hon samtidigt inte har ätit lite/inte alls av det tidigare. Det är det sammanlagda intaget av dioxiner och PCB under längre tid som har betydelse.
Finns det någon prognos på minskning av dioxiner och och PCB, 10, 100 eller 1000år?  »
Enligt Naturhistoriska riksmuseet minskar halterna av dioxiner och PCB stadigt, men att det är svårt att göra prognos på längre sikt. PCB har minskat mer eller mindre stadigt under de senaste 30 åren. I egentliga Östersjön ser Naturhistoriska riksmuseet en minskningstakt med ca 9% per år för PCB och 5% minskning i dioxinhalterna per år.

Att ge en prognos 100 eller 1000 år framåt kan nog inte göras men förhoppningsvis är problemen med PCB och dioxiner borta om 100 år.
Jag har en fråga angående HUR man mäter dioxinvärder i fisk. Mäter man en hel fisk med inälvor och allting eller maler man ner köttet och mäter? För jag tänker att det man faktiskt stoppar i sig är ju köttet och inte det andra. »
Det finns speciella förordningar från EU om hur man ska provta fisken. Man ska analysera fisken ”som man äter den”, vilket lite kort innebär att man tar ut filéer från laxen som analyseras. Du kan läsa mer i denna förordning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:084:0001:0022:SV:PDF
Hur snabbt lagrar fisken upp halter av miljögifter? Är det bättre att äta en yngre lax, röding?  »
Jo, generellt är det så. Men, det beror ju också lite på var den fångats. En ung fisk som fångats i ett tungt belastat område kan ju ha högre halt än en äldre fisk som fångats i ett renare område.
I Bottenhavet fiskas strömming som blir föda till laxodlingar i Norge, vart tar dioxinet vägen? »
Precis som för olika livsmedel finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB foder får innehålla. Dessa gränsvärden är hårdare satta än de som finns för fisk som ska bli livsmedel. Anledningen till detta är för att dioxiner och PCB ackumuleras uppåt i näringskedjan, vilket innebär att fodret måste hålla låga halter annars blir halterna i livmedlet (den odlade fisken) för höga. Detta innebär att fiskmjölet av strömmingen från Bottenhavet måste renas från dioxiner och PCB innan det kan användas som foder. Det är Jordbruksverket som har ansvar för foderfrågor. Kontakta gärna dem om du vill veta mer!
Varför får man sälja fisk med för höga halter av dioxiner och PCB? »
Inom EU finns gränsvärden för dioxiner och PCB i bland annat fisk. Sverige fick vid årsskiftet 2011/2012 ett permanent undantag från EU:s gränsvärde för dioxin och PCB i fisk (tillfälligt undantag sedan 2002).